19 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Lungă Mică

- hotarele Turzii hotarul Valea Lungă Mică
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Lungă Mică este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Lungă Mică*, tributar al Văii Sărate (*a nu se confunda cu Valea Lungă Mică, tributar pe stânga al Văii Florilor, în apropierea Haltei Ploscoş).
În hotarul Valea Lungă Mică se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate, din zona Uscătorului de Porumb (Strada Frăgărişte), continuând pe un drum asfaltat (DJ 161B, în direcţia noii intrări a Salinei Turda), coborâm panta până aproape la bază, înainte de a ajunge în Depresiunea Durgău (Aleea Durgăului), apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, care urmăreşte cursul Văii Durgăului spre aval, apoi al Văii Sărate spre amonte, încă 2,7 km, după care traversăm cursul Văii Sărate, şi ne îndreptăm spre nord, pe un drum local nepavat, care urcă pe cursul pârâului Valea Lungă Mică, încă 1,1 km, în total 3,8 km de la marginea municipiului Turda.
O rută alternativă spre hotarul Valea Lungă Mică porneşte din zona Durgău, de la noua intrare în Salina Turda, urmând un drum pavat cu piatră (DJ 161B, în direcţia Ploscoş) 2,6 km, până în zona hotarului Ciurgău, apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, care coboară de-a lungul unui afluent al pârâului Valea Lungă, apoi pe Valea Lungă până întâlneşte cursul Văii Sărate 2,1 km, iar de aici ajungem pe traseul comun descris anterior, cei 1,1 km care urcă pe cursul pârâului Valea Lungă Mică (în total 5,8 km). O altă rută alternativă, care porneşte tot din zona Durgău, continuând pe acelaşi drum pavat cu piatră, DJ 161B, în direcţia Ploscoş, 4,4 km, până în Vârful Dealul Rotund (460 m alt.), iar apoi la dreapta pe un drum local care coboară de-a lungul pârâului Valea Lungă 2 km până la intersecţia din Valea Sărată cu drumul comun care urcă de-a lungul cursulului pârâului Valea Lungă Mică, înca 1,1 km (în total 7,5 km).
Hotarul Valea Lungă Mică este conectat, prin intermediul unor drumuri locale, nepavate, cu alte alte hotare din vecinătate: Ciocăneşti, Valea Caldă Mică, Valea Sărată, Ciurgău.
Localizarea GPS a hotarului Valea Lungă Mică este: 46.612740 ° latitudine nordică, 23.797180 ° longitudine estică (46°36'45.9"N, 23°47'49.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Lungă Mică din extravilanul municipiului Turda

Hotarul Valea Lungă Mică este format în acest moment din trei gospodării, câteva adăposturi temporare şi alte urme de locuire. În anul 2007, în registrul primăriei, pe această adresă nu figura nici o gospodărie. Pe următorul afluent de dreapta al Văii Sărate, Valea Lungă, există în prezent doar câteva urme de locuire, în trecut probabil fiind un singur hotar, care unea gospodăriile din ambele nuclee, de pe văile celor două pâraie (Valea Lungă Mică, respectiv Valea Lungă).
Ca şi limite, hotarul Valea Lungă Mică se învecinează astfel: spre nord hotarul Ciocăneşti, spre est hotarul Valea Sărată, spre sud hotarul Ciurgău, iar spre vest hotarul Căpreşti.
Denumirea acestui hotar este legată de amplasarea sa în valea pârâului Valea Lungă Mică, primul afluent important pe dreapta al pârâului Valea Sărată. Denumirea acestei văi are legătură cu particularităţile geografice ale acestui loc – existenţa unor culoare alungite şi înguste, intercalate între pintenii deluroşi în forma unei furci, care se desprind din Dealul Rotund (de aici atributul „valea lungă”), în acelaşi timp fiind valea mai scurtă dintre cele două „văi lungi” (de aici atributul „mică”).
Relieful se prezintă sub forma unor coline joase, digitate, fragmentate de afluenţii de dreapta ai Văii Sărate. Pe versantul de pe stânga pârâului Valea Lungă Mică, pe pantele uşor mai pronunţate, se instalează alunecări de teren în formă de lentile. Altitudinea maximă se înregistrează spre limita nordică – 445 m (un pinten estic desprins din Dealul Rotund), iar cea minimă spre limita sudică – 355 m (la intrarea pârâului Valea Lungă Mică în aria depresionară instalată de-a lungul cursului Văii Sărate), altitudinea medie fiind de 400 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în zona de izvoare a pârâului Valea Lungă Mică, unde se află şi centrul acestui hotar. Fundamentul reliefului este format pe interfluviile Dealului Rotund din depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), iar apoi din depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase), având cea mai mare extensie spaţială, iar spre extremitatea sudică (spre contactul cu bazinetul depresionar al Văii Sărate) sunt prezente şi depozite ale Tortonianului (conglomerate, tufuri, gresii, sare). Ca şi unitate de relief, hotarul Valea Lungă Mică este încadrat în Câmpia Transilvaniei (subunitatea Dealurilor Aiton-Viişoara).
Din punct de vedere hidrografic, hotarul Valea Lungă Mică este drenat de Valea Lungă Mică, afluent pe dreapta al Văii Sărate în zona depresionară Valea Sărată-Durgău. Nucleul vestic al unui hotar mai vechi, probabil unitar, care incorpora în trecut şi nucleul pe care astăzi îl cunoaştem ca hotar Valea Lungă Mică, este drenat de Valea Lungă.
Vegetaţia din hotarul Valea Lungă Mică este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de păşuni, iar la partea superioară a versanţilor, pe culmile mai rontunjite, apar terenuri arabile (datorită unor pante relativ line). Mici pâlcuri de copaci apar acolo unde au existat gospodării în trecut, iar de-a lungul drumurilor locale, apar fâşii de plantaţii de salcâm. Pe un culoar îngust, în lungul pârâului Valea Lungă Mică, se instalează o vegetaţie hidrofilă. Spre extremitatea sudică, acolo unde substratul este format din depozite tortoniene, este prezentă vegetaţia halofilă.
Economia locală de bazează pe creşterea animalelor (bovine), apicultură, iar secundar pe cultivarea păioaselor, iar într-o mai mică măsură este cultivat porumbul şi plantele tehnice (floarea-soarelui).
Câteva poze realizate aici la data de 14 august 2013:
Fig. 2 - Relief digitat, cu Valea Lungă spre stânga imaginii (vest), respectiv Valea Lungă Mică spre dreapta (est), afluenţi ai Văii Sărate

Fig. 3 - Aria de confluenţă a pârâului Valea Lungă Mică cu Valea Sărată

Fig. 4 - Vedere dinspre sud asupra hotarului Valea Lungă Mică - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More